T I E R R E C H T . E U 2 1
für eine für Tiere verbesserte Rechtslage in der Europäischen Union

VorstandVorsitzender TIERRECHT EU21 e. V.

   
V O L K E R     A R N D T
 

E-Mail-Kontaktadresse: VA@Tierrecht21.eu 

 

Stellvertretende Vorsitzende TIERRECHT EU21 e. V.

    
J U T T A    S E I D L

E-Mail-Kontaktadresse: JS@Tierrecht21.eu 
Schatzmeisterin TIERRECHT EU21 e. V.

    
Z I N N I A    A R N D T

E-Mail-Kontaktadresse: ZA@Tierrecht21.eu